The inscription on the wave-catcher

Gun mhuthadh gun truas
A’ sluaisreadh gainneim h na tràgh’d
An àtaireachd bhuan 
Cluinn fuaim na h-àtairreachd àrd.
Mo leabaidh dean suas
Ri fuaim na h-àtaireachd àrdWithout change, without pity

Breaking on the sand of the beach
The ceaseless surge
Listen to the high surge of the sea
Make my resting place be
By the sound of the surge of the sea

Registered Company No: 11575853
Charity No: 1182967
Carbon emissions offset by
SoftPage
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram